Termonova, akciová spoločnosť, IČO 36 322 644 so sídlom v Novej Dubnici, SNP 98, PSČ 01851, bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.1.2002. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne v oddieli Sa, vložka č. 10 285/R ku dňu 1.3.2002.

 

Termonova, a.s. prevádzkuje centrálny tepelný zdroj /CTZ/, ktorého výkon plne postačuje pre zabezpečenie potrieb odberateľov tepla v meste Nová Dubnica. Technológia na spaľovanie odpadovej biomasy na kombinovanú vysokoúčinnú výrobu elektriny a tepla spĺňa prísne požiadavky z hľadiska:

 

- kvality konštrukčného vyhotovenia

- účinnosti spaľovania

- výroby elektriny a tepla 

- dosahovania emisných hodnôt, ktoré sú pod emisnými limitmi,  stanovenými  slovenskou legislatívou.

 

Úplná nezávislosť CTZ od fosílných palív a 100% výroba elektriny a tepla výlučne na báze obnoviteľných zdrojov, na jednej strane  znižuje zaťaženie životného prostredia a na strane druhej zvyšuje kvalitu života v regione Považia.

 

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je :

  • výroba tepla, rozvod tepla
  • výroba elektriny, dodávka elektriny