Spoločnosť TERMONOVA, a.s. je prevádzkovateľom stacionárneho stredného zdroja znečisťovania ovzdušia – biomasovej teplárne CTZ v Novej Dubnici. V zákonom stanovených lehotách zabezpečuje emisné merania na zistenie množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia touto prevádzkou. Meranie je vykonávané oprávnenou osobou v rozsahu a lehotách stanovených platnou legislatívou. V zmysle výsledkov meraní sú prijímané potrebné opatrenia. Okrem toho sa minimálne dvakrát ročne nastavujú spaľovacie procesy pomocou analyzátorov tak, aby boli dosiahnuté čo najnižšie emisné hodnoty.

 

Do budúcnosti s cieľom dosiahnuť minimálne emisie TZL plánuje spoločnosť vybudovať nový objekt biomasovej teplárne, v ktorom budú osadené účinnejšie filtre zabezpečujúce takmer nulovú úroveň TZL. 

 

Výsledky posledných oprávnených meraní emisií:

 

Kotol K1 a K2 – Evidenčné číslo správy 11/141/2022, meranie dňa 6.12.2022, platí do 31.12.2025

Druh znečisťujúcej látky

Emisný limit (mg/m3)

Nameraná emisná veličina K1

Nameraná emisná veličina K2

Súlad / nesúlad

TZL

150

63

72

súlad

CO

250

19

22

súlad

NOx

650

248

259

súlad

TOC

50

0,5

0,5

súlad

 

Kotol K3 – Evidenčné číslo správy 11/143-1/2023, meranie dňa 7.12.2023, platí do 31.12.2026

Druh znečisťujúcej látky

Emisný limit (mg/m3)

Nameraná emisná veličina K3

Súlad / nesúlad

TZL

150

55

súlad

CO

250

16,4

súlad

NOx

650

183

súlad

TOC

50

2,2

súlad

 

Kotol K5 – Evidenčné číslo správy 11/101/2019, meranie dňa 15.11.2019, platí do 31.12.2025

Druh znečisťujúcej látky

Emisný limit (mg/m3)

Nameraná emisná veličina K5

Súlad / nesúlad

TZL

250

56

súlad

CO

850

278

súlad

NOx

650

183

súlad

TOC

100

4,3

súlad