R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0070/2024/E-OZ Bratislava 11. 10. 2023

Spis číslo: 5441-2023-BA
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1
písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona
č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci
zmeny rozhodnutia č. 0030/2023/E-OZ z 03. 10. 2022, ktorým úrad schválil pevnú cenu
elektriny pre stanovenie doplatku
 
r o z h o d o l
 
podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 3 a 5 v spojení s § 18i ods. 1 a 3
zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 7 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 370/2023 Z. z., ktorou sa ustanovuje
cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky
vykonávania regulovaných činností na návrh regulovaného subjektu tak,
že pre regulovaný subjekt TERMONOVA, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 322 644
m e n í rozhodnutie č. 0030/2023/E-OZ z 03. 10. 2022 na rok 2024 takto:
 
Vo výrokovej časti rozhodnutia sa pevná cena elektriny pre stanovenie doplatku
,,128,63 eura/MWh“ nahrádza pevnou cenou elektriny pre stanovenie doplatku
„168,49 eura/MWh“.
 
Ostatné časti výroku rozhodnutia č. 0030/2023/E-OZ z 03. 10. 2022 zostávajú
nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0030/2023/E-OZ
z 03. 10. 2022.