Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol podľa § 14 ods.11 a 12 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a v súlade s par. 6 ods. 3 zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 7 ods. 16 a § 8 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.260/2016 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike tak, že pre regulovaný subjekt TERMONOVA, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 322 644 schvaľuje na obdobie od 01. januára 2017 do 31. decembra 2021 pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku vo výške 127,98 €/MWh, vyrobenej technológiou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zo spaľovania kombinovanou výrobou odpadnej biomasy ostatnej v zariadení výrobcu elektriny: Protitlaková parná turbína s celkovým inštalovaným  výkonom 2,775 MW nachádzajúcom sa na adrese SNP 98, 01851 Nová Dubnica.

       Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty.

       Číslo rozhodnutia: 0084/2017/E-OZ

     

 

Cenové rozhodnutia: www.urso.gov.sk