Vzhľadom na zastaranosť systému /vybudovanie v r. 1956-1973/ s postupnou obmenou tlakových nádob, vysoké náklady na čistenie, údržbu a prevádzku technologického zariadenia, a tiež z dôvodu zníženia strát v rozvodných zariadeniach, bola prijatá nová koncepcia rekonštrukcie rozvodných zariadení, s prechodom na tlakovo-závislý systém.

 

Stara OST pred rekonstrukciou Nova OST po rekonstrukcii
Stará OST pred rekonštrukciou Nová OST po rekonštrukcii

 

Tento proces umožňuje prevádzkovanie vykurovacieho systému a prípravy teplej úžitkovej vody bez objemných tlakových celkov, vyznačuje sa veľmi rýchlou regulačnou reakciou na zmenu vonkajšej teploty.

V rámci rekonštrukcie rozvodných zariadení bola prijatá zásada decentralizácie energoblokov v obytných súboroch Sad Cyrila a Metoda, Pribinove sady a Sad kpt. Nálepku na jednotlivé domové OST s vlastnou prípravou TÚV.

Uvedeným spôsobom došlo jednak k zníženiu tepelných nákladov na prípravu TÚV a tiež k odstráneniu pochybností pri rozúčtovaní spotreby TÚV na jednotlivé obytné budovy.

Vzhľadom na energetickú náročnosť nových technológií sme zaznamenali podstatný pokles spotreby elektrickej energie v porovnaní so spotrebou elektrickej energie v pôvodnom energobloku a tiež znížení poplatkov za elektromery na odberných miestach v nižších sadzbách.
Rekonštrukcia a decentralizácia vykurovacieho systému bola doteraz vykonaná v obytných súboroch A1, A2, B1, C2.
Nové technológie okrem zníženia tepelných strát, kvalitnejšou a presnejšou reguláciou teploty vykurovacej vody vykazujú priemernú úsporu v spotrebe tepla v rozsahu 5-10% spotreby vykurovaného objektu vo vykurovacej sezóne.

Riadiaci systém uvedených OST umožňuje ich diaľkové monitorovanie z centrálneho velínu v kotolni, odkiaľ je tiež možná úprava prevádzkových parametrov OST prostredníctvom diaľkového prenosu dát.

Inštaláciou rozoberateľných výmenníkov s predhrevom, na prípravu TÚV je počas vykurovacej sezóny zostatkové teplo z vykurovacieho systému budovy využívané na predhrev suroviny na prípravu TÚV čím sa znižuje teplota vratnej vody do primárneho rozvodu. Celkové podchladenie vratnej vody pod 50°C umožňuje efektívne prevádzkovanie termokondenzátora nainštalovaného v spalinovode kotlov typu HBK 8ZP a takto získané teplo využiť na zníženie spotreby zemného plynu a následne i zníženie emisií do ovzdušia.

Ost 101
OST 101