Ekonomická kríza, ktorá zasiahla hospodárstvo krajiny v minulých rokoch, začína postupne doznievať a oživujúca sa ekonomika tlačí ceny fosílnych palív a elektrickej energie nahor. Na vývoj cien fosílnych palív, najmä ropy a zemného plynu, majú negatívny vplyv okrem súčasnej nestabilnej situácie v arabskom svete, ničivá katastrofa v japonskej jadrovej elektrárni a stále viac prevládajúci negatívny postoj krajín EÚ k využívaniu jadrových elektrární.

 Na základe vývoja trhových faktorov, ktoré vo výraznej miere ovplyvňujú ceny plynu a elektriny, sa očakáva výraznejší nárast cien energií už v tomto roku a v tomto trende bude pokračovať aj v budúcich rokoch.
Kvôli narastajúcim cenám energií, zastaraným, morálne a fyzicky opotrebovaným tepelným zariadeniam a centrálnym rozvodom tepla vykazujúcim vysoké tepelné straty, prestávajú byť mnohé tepelné hospodárstva na Slovensku konkurencieschopné a čelia problémom s odpájaním sa konečných odberateľov od centrálneho vykurovacieho systému. Výrobcovia tepla sú preto nútení hľadať efektívne riešenia, ktoré môžu stabilizovať, resp. znížiť cenu tepla. Jednou z možností je zmena palivovej základne z fosílnych palív na biomasu. a investovanie do technológie na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Takýto projekt zmeny palivovej základne je možné prefinancovať formou komerčných úverov, pričom návratnosť investícií do biomasovej technológie je už za niekoľko rokov.

Drevná štiepka je jednou z foriem pevnej biomasy, ktorá je využiteľná hlavne pre energetické účely. Toto ekologické palivo je v porovnaní s fosílnymi palivami (uhlie, ropa, zemný plyn) z pohľadu emisií CO2 neutrálne, nakoľko sa pri jeho spaľovaní uvoľní iba toľko CO2 koľko rastlina počas svojho rastu prijala. To znamená, že využívanie biomasy na energetické účely nemá vplyv na tvorbu skleníkového efektu.


Energetika - spaľovanie drevnej štiepky :
Proces spaľovania drevoštiepky ovplyvňujú najmä jej vlhkosťkvalita. Výhrevnosť suchej drevnej štiepky je oveľa vyššia, ako u mokrej drevnej štiepky. Drevné štiepky sú vhodné pre spaľovanie v zariadeniach s vyššími výkonmi (kotolne, centrálne zdroje tepla).


Typy pevnej drevnej štiepky podľa obsahu vody:
SUCHÁ - obsah vody 0 - 30%
Suché piliny, pelety, brikety, suchá slama
MOKRÁ - obsah vody 30 - 60%
Drevoštiepka, energetické plodiny (napr. kukurica), vlhké piliny


Výhrevnosť pevnej biomasy:
Najvyššia výhrevná hodnota všetkých druhov biomasy je bez ohľadu obsahu vody približne rovnaká cca. 5,38 kWh/kg (19,40 MJ/kg).

Biomasa Obsah vody Výhrevná hodnota
Čerstvá drevná štiepka 60 % 1,72 kWh/kg 6,18 MJ/kg
Drevná hmota z lesa 55 % 2,00 kWh/kg 7,2 MJ/kg
Polená skladované 2-3 roky 20 % 4,00 kWh/kg 14,4 MJ/kg
Slama 15 % 4,00 kWh/kg 14,3 MJ/kg
Pelety 10 % 4,70 kWh/kg 16,9 MJ/kg

 

V moderných kotlových systémoch na výrobu tepla z biomasy je možné spaľovať pevný biomasový materiál s obsahom vody približne od 7% do 60% z celkovej hmotnosti.
Pre rozdielne výhrevné hodnoty u suchých a mokrých typov biomasy používajú tradiční výrobcovia biomasových zariadení dve rôzne technológie spaľovania. Variabilnosť a flexibilnosť najmodernejšej dánskej technológie JUSTSEN poskytuje výrobcom tepla výhodu v možnosti spaľovania suchých a mokrých typov biomasy s rozdielnymi výhrevnými hodnotami v jednom kotlovom zariadení s optimálnym regulovaním teploty a pri zachovaní vysokej účinnosti a životnosti kotla.

Emisie škodlivých látok

Prednosťou biomasy ako paliva v porovnaní s fosílnymi palivami (uhlie, ropa, zemný plyn) je neutralita emisií CO2, nakoľko sa pri jej spaľovaní uvoľní iba toľko CO2 koľko rastlina počas svojho rastu prijala, preto využívanie biomasy na energetické účely nemá vplyv na tvorbu skleníkového efektu.

Pri spaľovaní biomasy sú z hľadiska tvorby škodlivých emisných látok hlavnými kritériami:
 

  •  správna technika spaľovacieho procesu
  •  použitá technológia
  •  chemické zloženie biomasy (vplyv kontaminovaného dreva    obsahujúceho rôzne moridlá, lepidlá, nátery a laky má výrazný vplyv    na tvorbu emisií)
  •  vlhkosť biomasy ako paliva (vlhkosť biomasy podstatne ovplyvňuje    kvalitu horenia, účinnosť a životnosť kotla)