Jedným z hlavných predmetov  činnosti podnikania spoločnosti je výroba, rozvod a predaj tepelnej energie. K tomuto predmetu podnikania vlastní spoločnosť povolenie vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pod číslom 2006T0161.

 

Prve plamene


Rozvod tepla

Vykurovací systém v meste Nová Dubnica, ktorý sa skladá z centrálneho tepelného zdroja, primárnych potrubných rozvodov, odovzdávacích staníc tepla, energobloku a jeho sekundárnych rozvodov, bol pôvodne navrhnutý a prevádzkovaný ako tlakovo - nezávislý systém. Vzhľadom na zastaranosť systému /vybudovanie v r. 1956-1973/ s postupnou obmenou tlakových nádob, vysoké náklady na čistenie, údržbu a prevádzku technologického zariadenia a tiež z dôvodu zníženia strát v rozvodných zariadeniach, bola v minulosti prijatá a zrealizovaná nová koncepcia rekonštrukcie rozvodných zariadení, s prechodom na tlakovo-závislý systém, ktorý umožňuje prevádzkovanie vykurovacieho systému a prípravy teplej úžitkovej vody bez objemných tlakových celkov a vyznačuje sa veľmi rýchlou regulačnou reakciou na zmenu vonkajšej teploty. V rámci rekonštrukcie tepelného hospodárstva bola v minulých rokoch zrealizovaná decentralizácia energobloku v obytných súboroch Sad Cyrila a Metoda, Pribinove sady, Sad kpt. Nálepku, Sad Dukelských hrdinov na jednotlivé domové OST s vlastnou prípravou TÚV. Uvedeným spôsobom došlo k podstatnému zníženiu tepelných nákladov na prípravu TÚV.

V celom vykurovacom okruhu je v súčasnej dobe vybudovaných a prevádzkovaných 83 objektov odovzdávacích staníc tepla /ďalej OST/ pri inštalovanom výkone od 170 kW do 4,7 MW a jeden energoblok. Z tejto sústavy je priamo cez OST alebo prostredníctvom sekundárnych rozvodov pripojených 95 fakturačných odberných miest tepelnej energie.