Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

 

R O Z H O D N U T I E

 

Číslo: 0262/2022/T
Bratislava 22.04.2022
Číslo spisu: 2177-2022-BA
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie, podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci zmeny rozhodnutia č. 0007/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0036/2020/T zo dňa 26.11.2019 v znení rozhodnutia č. 0273/2021/T zo dňa 13.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0052/2022/T zo dňa 22.11.2021, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2022
 
r o z h o d o l
 
podľa § 14 ods. 11, ods. 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov tak, že pre regulovaný subjekt TERMONOVA, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 322 644  m e n í  rozhodnutie č. 0007/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0036/2020/T zo dňa 26.11.2019 v znení rozhodnutia č. 0273/2021/T zo dňa 13.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0052/2022/T zo dňa 22.11.2021 s účinnosťou odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do 31. decembra 2022 takto:
 
Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová
 
„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0426 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 222,4131 €/kW
pre odberné miesta v Novej Dubnici.“
 
nahrádzajú slovami
 
„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0411 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 233,1867 €/kW
pre odberné miesta v Novej Dubnici.“.
 
Ostatné údaje uvedené v rozhodnutí č. 0007/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0036/2020/T zo dňa 26.11.2019 v znení rozhodnutia č. 0273/2021/T zo dňa 13.09.2021 a v znení rozhodnutia č. 0052/2022/T zo dňa 22.11.2021 zostávajú nezmenené.