Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0101/2024/T Bratislava 20.11.2023
Číslo spisu: 6702-2023-BA
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci zmeny rozhodnutia č. 0184/2023/T zo dňa 19.12.2022 v znení rozhodnutia č. 0413/2023/T zo dňa 15.08.2023, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia
 
r o z h o d o l
 
podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike, na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt TERMONOVA, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 322 644 m e n í rozhodnutie č. 0184/2023/T zo dňa 19.12.2022 v znení rozhodnutia č. 0413/2023/T zo dňa 15.08.2023 s účinnosťou od 1. januára 2024 do konca 6. regulačného obdobia takto:
 
Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová
„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0669 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 269,9783 €/kW
pre odberné miesta v meste Nová Dubnica.“
 
nahrádzajú slovami
 
„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0642 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 269,9783 €/kW
 
pre odberné miesta v meste Nová Dubnica.“.
 
Ostatné údaje uvedené v rozhodnutí č. 0184/2023/T zo dňa 19.12.2022 v znení rozhodnutia č. 0413/2023/T zo dňa 15.08.2023 zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0184/2023/T zo dňa 19.12.2022 v znení rozhodnutia č. 0413/2023/T zo dňa 15.08.2023.