ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0413/2023/T 
Číslo spisu: 5237-2023-BA
Bratislava 15.08.2023
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci zmeny rozhodnutia č. 0184/2023/T zo dňa 19.12.2022, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2023 do 31.12.2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia
 
r o z h o d o l
 
podľa § 14 ods. 11, ods. 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike tak, že pre regulovaný subjekt TERMONOVA, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 322 644 m e n í rozhodnutie č. 0184/2023/T zo dňa 19.12.2022 s účinnosťou na obdobie od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia a tieto maximálne ceny a podmienky ich uplatnenia takto
 
Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová
 
„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0706 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 250,0221 €/kW
pre odberné miesta v Novej Dubnici.“
 
nahrádzajú slovami
„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0669 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 269,9783 €/kW
pre odberné miesta v Novej Dubnici.“.
 
Ostatné údaje uvedené v rozhodnutí č. 0184/2023/T zo dňa 19.12.2022 zostávajú nezmenené.