Rozhodnutie ÚRSO č. 0052/2022/T (platí pre rok 2022)

Číslo spisu: 5302-2021-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa  § 9 ods.1písm. b) prvého bodu a § 9 ods.1 písm.c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v  sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci zmeny rozhodnutia č. 0007/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0036/2020/T zo dňa 26.11.2019 a v znení rozhodnutia č. 0273/2021/T zo dňa 13.09.2021, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2022

 

r o z h o d o l

 

 

podľa § 14 ods. 11, ods. 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov tak, že pre regulovaný subjekt TERMONOVA, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 322 644 m e n í rozhodnutie č. 0007/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0036/2020/T zo dňa 26.11.2019 a v znení rozhodnutia č. 0273/2021/T zo dňa 13.09.2021 s účinnosťou od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 takto:

 

  

Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová

 

„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla                                      0,0426 €/kWh

- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom            204,0000 €/kW

Pre odberné miesta v Novej Dubnici.“

 

nahrádzajú slovami

 

  - variabilnú zložku maximálnej ceny tepla                                   0,0426 €/kWh 

  - fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom      222,4131 €/kW

 Pre odberné miesta v Novej Dubnici.“.

  

Ostatné údaje uvedené v rozhodnutí č. 0007/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0036/2020/T zo dňa 26.11.2019 a v znení rozhodnutia č. 0273/2021/T zo dňa 13.09.2021 zostávajú nezmenené.

 

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0007/2017/T zo dňa 31.10.2016 v znení rozhodnutia č. 0036/2020/T zo dňa 26.11.2019 a v znení rozhodnutia č. 0273/2021/T zo dňa 13.09.2021.

 

Cenové rozhodnutia: www.urso.gov.sk