1. Údaje podľa § 15 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike

 

Energetická hospodárnosť sústavy tepelných zariadení podľa protokolov SIEA o overení:

·         Biomasová tepláreň                       100%

·         Primárne rozvody                           100%

·         Odovzdávacie stanice tepla           100%

 

Podiel obnoviteľných zdrojov vo vykurovaní a chladení 100%.

 

 

 

2. Informácie o geografickom pôvode a druhu biomasy podľa § 14i zákona č. 309/2009 Zb.z.

 

TERMONOVA, a.s. v roku 2023 vyrábala všetko teplo a elektrinu z lesnej biomasy vyťaženej na území Slovenskej republiky, dodávanej spoločnosťou DT Forest, a.s., so sídlom Lieskovec 1436, 018 41 Dubnica nad Váhom.