Údaje podľa § 15 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike

 

Energetická hospodárnosť sústavy tepelných zariadení podľa protokolov SIEA o overení:

·         Biomasová tepláreň                       100%

·         Primárne rozvody                           100%

·         Odovzdávacie stanice tepla           100%

 

Podiel obnoviteľných zdrojov vo vykurovaní a chladení 100%.