Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

vydal v Bratislave dňa 28.9.2022

R O Z H O D N U T I E  Číslo: 0357/2022/T, Číslo spisu: 5210-2022-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie, podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci zmeny rozhodnutia č. 0099/2021/T zo dňa 22.03.2021 v znení rozhodnutia č. 0255/2022/T zo dňa 12.04.2022, ktorým úrad schválil maximálnu cenu za výrobu, distribúciu a dodávku tepla na obdobie od 24. marca 2021 do 31. decembra 2022
 
r o z h o d o l
 
podľa § 14 ods. 11, ods. 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení neskorších predpisov tak, že pre regulovaný subjekt TERMONOVA, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 322 644 m e n í rozhodnutie č. 0099/2021/T zo dňa 22.03.2021 v znení rozhodnutia č. 0255/2022/T zo dňa 12.04.2022 s účinnosťou od 1. októbra 2022 do 31. decembra 2022 takto:
 
Vo výrokovej časti rozhodnutia sa slová
„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0559 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 135,5851 €/kW
pre odberné miesta v Nemšovej.“
 
nahrádzajú slovami
„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,1287 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 135,5851 €/kW
pre odberné miesta v Nemšovej.“.
 
Ostatné údaje uvedené v rozhodnutí č. 0099/2021/T zo dňa 22.03.2021 v znení rozhodnutia č. 0255/2022/T zo dňa 12.04.2022 zostávajú nezmenené.
str. 2
Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. 0099/2021/T zo dňa 22.03.2021 v znení rozhodnutia č. 0255/2022/T zo dňa 12.04.2022.