Prečo zmena paliva?


V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou zastaraných tepelných rozvodov a odovzdávacích staníc tepla a tým zvyšujúcich sa finančných nákladov na výrobu tepelnej energie, bolo nutné hľadať možnosti, ktoré by umožnili rekonštrukciu tepelného hospodárstva ukončiť a zároveň nezaťažiť odberateľov tepla zvyšujúcou sa cenou tepelnej energie. Vedenie spoločnosti preto po dôkladnom zvážení rozhodlo o dôležitom kroku a pristúpilo k zmene palivovej základne centrálneho tepelného zdroja s použitím paliva - drevnej štiepky.

 


 

 

Naše začiatky


Investícia takého rozsahu, do akého sa naša spoločnosť pustila, je náročná najmä na finančné prostriedky, ale aj na skúsenosti obchodných partnerov. Na financovanie rekonštrukcie kotolne nám bol poskytnutý komerčný úver. Projekt počítal s inštaláciou dvoch drevoštiepkových kotlov, každý o inštalovanom výkone 7 MW. Pri výbere dodávateľa technológie kotlov sme hľadali predovšetkým skúsenosti. Dánsky výrobca kotlových systémov na biomasu - spoločnosť JUSTSEN - nás presvedčil hlavne bohatými skúsenosťami, ktoré získava od roku 1960, inštaláciou kotlov po celom svete. Generálnym dodávateľom celej investície sa stala spoločnosť
DATATHERM s.r.o., Žilina, ktorá je výhradným dodávateľom kotlov JUSTSEN pre Českú a Slovenskú republiku.

 

Nase zaciatky foto 1 Nase zaciatky foto 2

 

 

I. ETAPA - Inštalácia kotla BK1


V roku 2004 sme demontážou prvého plynového kotla OKP10H začali práce na I. etape rekonštrukcie. Postupne sme zdemontovali nepotrebnú technológiu v strojovni, kde bolo následne umiestnený sklad drevoštiepky s posuvnou podlahou a so systémom dopravy paliva do kotla. Začali sme budovať vonkajšiu dočasnú skládku paliva a inštalovali sme prvý kotol na drevoštiepku. Následne prebehla montáž komína a odlučovačov, ktoré zabraňujú úniku znečisťujúcich látok do ovzdušia. Po inštalácii kotla BK1 a po jeho pripojení na tepelné rozvody sme koncom roka 2004 spustili jeho skúšobnú prevádzku.

 

Presun kotla Vloženie kotla cez strechu
Inštalácia kotla ukončená
 

 

 

II. ETAPA - Inštalácia kotla BK2


V rámci celkovej rekonštrukcie kotolne a výroby tepelnej energie drevoštiepkou sme v roku 2005 pokračovali demontážou druhého plynového kotla OKP10H a inštaláciou ďalšieho kotla BK2 na drevoštiepku, ktorý sme zaradili do skúšobnej prevádzky v decembri roku 2005. Pre čo najefektívnejšie prevádzkovanie biomasových kotlov sme pristúpili k inštalácii kontajnerovej kotlovej jednotky* o výkone 2 MW, ktorá zabezpečuje vykrývanie denných špičiek a výrobu tepla na prípravu teplej úžitkovej vody v letných mesiacoch.

  III.ETAPA - Inštalácia kotla BK3

 

Na výrobu elektriny z biomasy bol navrhnutý 10,0 MW parný vysokotlaký kotlový systém JUSTSEN o teplote 4000 C a tlaku 38 bar. Vysokotlaký parný kotlový systém pracuje ako plne automatizovaný s občasnou obsluhou. Je kompatibilný s existujúcimi kotlami na biomasu v CZT a všetky kotly budú pracovať ako jeden celok. Vyrobu elektrickej energie, ktorá bude distribuovaná do siete, bude zabezpečovať protitlaká turbína s generátorom o výkone 2775 kVA.

 

 

 

 

 

Skládka paliva


Pri prechode na výrobu tepla prostredníctvom drevoštiepky sme museli zabezpečiť aj plynulú dodávku a skladovanie paliva. Pre tento účel sme vybudovali zastrešený sklad paliva a taktiež sme inštalovali stacionárny štiepkovač drevného odpadu.

 

Skladka obr1 Skladka obr2
 


 

 

Ciele rekonštrukcie


Cieľom celej rekonštrukcie kotolne spolu so zmenou palivovej základne bolo zastabilizovať cenu tepelnej energie pre obyvateľov mesta Nová Dubnica a podnikateľský sektor a zároveň vytvoriť priestor na dokončenie rekonštrukcie tepelných rozvodov a odovzdávacích staníc tepla. Po prvých skúsenostiach s prevádzkovaním kotlov na drevoštiepku môžeme konštatovať, že daný zámer sa stáva skutočnosťou. Rekonštrukciou centrálneho tepelného zdroja sme vybudovali modernú plnoautomatickú kotolňu, ktorá šetrí nielen životné prostredie, ale aj finančné prostriedky obyvateľov vynakladané na financovanie spotrebovaného tepla a teplej úžitkovej vody.