ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

R O Z H O D N U T I E

Číslo: 0030/2023/E-OZ
V Bratislave dňa 03. 10. 2022
Číslo spisu: 4489-2022-BA
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu ceny elektriny pre stanovenie doplatku z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
 
r o z h o d o l
 
podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 3 a 5 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 a § 8 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov na návrh regulovaného subjektu tak, že pre regulovaný subjekt TERMONOVA, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 322 644 s c h v a ľ u j e na obdobie od 01. 01. 2023 do 26. 01. 2026 pevnú cenu elektriny pre stanovenie doplatku vo výške 128,63 eura/MWh, vyrobenej technológiou výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie zo spaľovania kombinovanou výrobou odpadnej biomasy ostatnej v zariadení výrobcu elektriny: „Protitlaková parná turbína“, s celkovým inštalovaným výkonom 2,775 MW nachádzajúcom sa na adrese SNP 98, 018 51 Nová Dubnica.
 
Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty.