Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27
 
R O Z H O D N U T I E
 
Číslo: 0099/2021/T Bratislava 22.03.2021
Číslo spisu: 650-2021-BA
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla
 
r o z h o d o l
 
podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 248/2016 Z. z. v znení vyhlášky č. 205/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike tak, že pre regulovaný subjekt Temonova, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 322 644 s ch v a ľ u j e na obdobie odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do konca 5. regulačného obdobia takto:
 
„- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,0471 €/kWh
  - fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 129,5230 €/kW
pre odberné miesta v Nemšovej.“
 
Variabilná zložka maximálnej ceny sa uplatňuje za namerané množstvo tepla na odbernom mieste. Fixná zložka maximálnej ceny sa uplatňuje za regulačný príkon odberného zariadenia.
 
Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty.