Projekt

„Rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste Nová Dubnica“

Na základe stavebného povolenia č. VÚPaD/Ev.č. 6529/2008 zo dňa 3.12.2008 realizovala spoločnosť TERMONOVA, a.s. v roku 2015 rekonštrukciu tepelných rozvodov v meste Nová Dubnica. Realizátorom uvedených prác bola spoločnosť ENERGOKONTROL s.r.o. z Považskej Bystrice, ktorá bola vybraná v procese verejného obstarávania. V rámci rekonštrukcie bolo vymenených približne 19 km teplovodných potrubí v trase 9,5 km, bol decentralizovaný obytný súbor E1, v ktorom bolo vybudovaných 18 domových odovzdávajúcich staníc tepla (OST) a jedna OST v obytnom súbore B1. Realizácia prebiehala za prevádzky tepelného hospodárstva s dôrazom na minimalizáciu odstávok od dodávok tepla. Zastaralé a opotrebované rozvody tepla boli nahradené moderným predizolovaným potrubím a podľa aktuálnych potrieb odberateľov sa upravovali aj dimenzie potrubí.

Hlavným stimulom pre tak rozsiahlu investíciu bolo zvýšenie bezpečnosti dodávok tepelnej energie pre odberateľov, odstránenie neplánovaných odstávok tepla z dôvodu porúch a zníženie tepelných strát rozvodov.

V roku 2016 ešte prebiehali posledné úpravy terénu, ktoré nebolo možné vykonávať v zimných mesiacoch, ako zarovnanie terénu, výsadba trávy, krov a stromov podľa výsadbového plánu určeného Mestom Nová Dubnica, osadenie lavičiek, prašiakov... V rámci výsadby zelene bolo vysadených 215 stromov a 680 kríkov.

Už počas prvej vykurovacej sezóny 2015/2016 s novými rozvodmi sa dostavil požadovaný komfort v distribúcii tepla odberateľom,  a to bezporuchová prevádzka rozvodov a zníženie tepelných  strát rozvodov.

Po realizácii rekonštrukcie tepelných rozvodov v Novej Dubnici a predchádzajúcich rekonštrukcií zdroja tepla na kombinovanú výrobu tepla a elektriny, spoločnosť TERMONOVA, a.s. zabezpečuje výrobu a dodávku tepelnej energie s vysokou účinnosťou a je pripravená zabezpečiť dodávku tepla na území mesta Nová Dubnica všetkým novým zdrojom spotreby tepla. Tepláreň a aj tepelné rozvody disponujú dostatočnou výrobnou aj distribučnou kapacitou na umiestnenie prebytočného tepla z výroby elektriny. Využitie dosiaľ mareného tepla bude mať zásadný vplyv na zníženie ceny tepla pre obyvateľov mesta Nová Dubnica.