výber technológie na výrobu tepla a elektrickej energie

Vzhľadom k tomu, že maximálny priemerný denný výkon zdroja dosahoval počas vykurovacieho obdobia hodnoty na úrovni cca 19 MW a v meste Nová Dubnica sa pripravuje výstavba nových obytných domov, nákupného strediska a priemyselného parku, rozhodol sa investor pre výstavbu kogeneračného zdroja, ktorý okrem výroby elektriny zabezpečí dostatočný tepelný výkon na pokrytie potreby tepla a prinesie zvýšenie bezpečnosti dodávky tepelnej energie v meste. Zároveň sa vytvorí rezervný tepelný výkon, ktorý bude možné v budúcnosti využiť na pokrytie požiadaviek nových odberateľov.

Technológia na spaľovanie odpadnej biomasy na kombinovanú výrobu elektriny a tepla spĺňa prísne požiadavky z hľadiska kvality konštrukčného vyhotovenia, účinnosti spaľovania a dosahovania emisných hodnôt, ktoré sú hlboko pod emisnými limitmi, stanovenými slovenskou legislatívou.

Výhoda technológie kotlového systému spočíva v použití vodou chladeného pohyblivého stupňovitého roštu a vodou chladených stien v spaľovacej komore. Vďaka tomu je možné v tom istom kotlovom zariadení spaľovať mokré typy, alebo suché typy odpadnej biomasy bez dopadu na zvýšenie emisií a poškodenia technológie.

Parný, vysokotlaký biomasový kotlový systém o výkone 10 MW, určený na výrobu prehriatej pary do turbíny, pracuje ako plne automatický systém a je kompatibilný s existujúcimi kotlami na výrobu tepla v CZT. Generálnym dodávateľom projektu, ktorý bol zrealizovaný komplexnou formou „na kľúč“, bola spoločnosť DATATHERM, spol. s r.o..

 

Prínosy kombinovanej výroby elektriny a tepla pre konečných odberateľov v meste

CZT v Novej Dubnici, po inštalovaní kogeneračného zdroja, je nezávislý od zahraničných energetických zdrojov a nestabilných cien zemného plynu. To znamená, že v prípade plynovej krízy nie je ohrozená dodávka tepla pre obyvateľov Novej Dubnice. Nová investícia, ktorej cieľom bola inštalácia parnej turbíny o  výkone generátora 2,775 kVA, zabezpečila  dostatočný výkon elektrickej energie  na pokrytie potreby mesta Nová Dubnica. To znamená, že v prípade skolabovania dodávky plynu na Slovensko by sa mohla obmedziť aj dodávka elektrickej energie. Nová Dubnica by v takomto prípade nepociťovala žiadne obmedzenie v dodávkach energií, tepla, alebo elektriny.

Ďalšou výhodou je nulová produkcia skleníkových plynov a zníženie zaťaženia životného prostredia v regióne. Využívanie miestnych obnoviteľných energetických zdrojov má okrem dopadu na ochranu životného prostredia aj vplyv na zvýšenie zamestnanosti v regióne. Spoločnosť TERMONOVA, a.s, ktorá vlastní tepláreň v meste Nová Dubnica pomáha napĺňať záväzok Slovenskej republiky voči Európskej únií, redukovať do roku 2020 emisie skleníkových plynov (CO2) o 20%, zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energií o 20% a znížiť celkovú spotrebu energií o 20%.

Návratnosť investície je zabezpečená úsporami, ktoré nová technológia vygeneruje predajom vyrobenej elektrickej energie. Hlavným zámerom investora,  je stabilizovanie ceny tepla v meste, získavanie nových odberateľov a upevňovanie dôvery súčasných odberateľov. Vedenie spoločnosti, ktorá vlastní CZT v Novej Dubnici, svojim inovatívnym prístupom prispieva k zvyšovanie efektívnosti výrobného a distribučného procesu a k skvalitňovaniu služieb pre konečných odberateľov. Dôkazom je aj získané ocenenie ministra hospodárstva Slovenskej republiky za účasť v súťaži „Inovatívny čin roka 2010“ v kategórii „Technologická inovácia“.