Ako nakladáme s osobnými údajmi?

 

Kto sme?

 

            TERMONOVA, a. s.

                SNP 98,

                018 51, Nová Dubnica

IČO 36 322 644

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“)

 

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok nás môžete kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov:

 

Kontaktné údaje: Ing. Silvia Maková, mail: termonova@termonova.sk, č. tel.: 042/3810793

 

Prečo spracúvame osobné údaje?

A.      Prioritne spracúvame osobné údaje našich zamestnancov za účelom plnenia záväzkov, ktoré nám plynú z pracovnoprávnych vzťahov. Tieto osobné údaje sa spracúvajú na náklade uzatvorenej pracovnej zmluvy.

Osobné údaje spracúvame v rozsahu stanovenom podľa pracovnej zmluvy a osobitných právnych predpisov, a to počas trvania  pracovného pomeru so zamestnancom.

Po ukončení pracovného pomeru budeme uchovávať osobné údaje po dobu a v rozsahu určenom osobitnými právnymi predpismi. Ostatné osobné údaje, ktorých doba uchovania nie je upravená osobitným právnym predpisom, budú po naplnení stanoveného účelu vymazané.

 

B.      Pokiaľ sa u nás uchádzate o zamestnanie, budú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci predzmluvných vzťahov, a to v rozsahu stanovenom výberovým konaním.

Po ukončení výberového konania budú osobné údaje neúspešných uchádzačov vymazané.

 

C.      Priestory nášho areálu sú monitorované kamerovým systémom, ktorý má chrániť náš majetok. Tieto osobné údaje sú spracúvané na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je zabránenie neoprávnenému vstupu do areálu spoločnosti s úmyslom poškodzovania majetku (ako napr. krádež, podpaľačstvo,..) pričom v prípade poškodenia majetku získané kamerové záznamy použijeme ako dôkaz v správnom či trestnom konaní.

 

Osoby, ktoré vstúpia do monitorovaného priestoru, budú zaznamenané na našich kamerových záznamoch. Okrem obrazového záznamu osoby však nebudú získavané žiadne ďalšie osobné údaje.

 

Kamerové záznamy sú uchovávané po dobu naplnenia stanoveného účelu, najviac však jeden mesiac od vyhotovenia.

 

D.      Pri uzatváraní zmlúv s obchodnými partnermi prichádzame do styku s osobnými údajmi zástupcov obchodných spoločností. Tieto osobné údaje budú uchovávané výlučne za účelom plnenia povinností z uzatvorenej zmluvy. Iným spôsobom získané osobné údaje štatutárnych orgánov nebudeme spracúvať.

 

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje zamestnancov budú poskytované príslušným orgánom na účely plnenia si povinností, ktoré nám vyplývajú z osobitných zákonov (napr. Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, Exekútor a pod.).

Osobné údaje zachytené na kamerových záznamoch môžu byť použité ako dôkaz na objasnenie priestupkov alebo trestných činov, pričom môžu byť poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní alebo príslušným správnym orgánom.

Osobné údaje zamestnancov môžu byť za účelom plnenia si pracovných povinností poskytované aj obchodným partnerom prevádzkovateľa.

Nakoľko sme oprávnení použiť Vaše osobné údaje v osobitných prípadoch aj bez Vášho súhlasu, budeme poskytovať osobné údaje tretím osobám za účelom Vášho prihlásenia na školenie či odborné semináre alebo na rezerváciu ubytovania v súvislosti s pracovnou cestou.

Osobné údaje nikdy nebudú poskytované prijímateľom mimo územia Európskej únie.

 

V súvislosti s týmto spracúvaním osobných údajov máte viacero práv.

O aké práva ale ide?

Odvolanie súhlasu

Pokiaľ ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov a neprajete si, aby sme Vaše osobné údaje naďalej spracúvali, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu však samo o sebe neznamená, že doteraz spracúvanie osobné údaje sú spracúvané nezákonne.

Právo na prístup

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že si môžete vyžiadať potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, zašleme Vám potvrdenie s informáciami:

a)      za akým účelom ich spracúvame,

b)      o aké osobné údaje sa jedná,

c)       či sú osobné údaje poskytované iným osobám,

d)      predpokladaná doba uchovávania osobných údajov,

e)      či spracúvame osobné údaje automatizovane vrátane profilovania.

Na požiadanie Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Informácie sa poskytujú prioritne elektronickými prostriedkami, pokiaľ by ste mali záujem o iný spôsob, je potrebné ho v žiadosti uviesť.

Právo na opravu osobných údajov

Kedykoľvek máte právo požiadať o nápravu spracúvaných osobných údajov pokiaľ zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, či je potrebné tieto údaje doplniť.

Právo na vymazanie/zabudnutie osobných údajov

Máte právo požadovať výmaz osobných údajov. Vymazanie je však možné len za zákonom stanovených podmienok, a to:

a)      pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali;

b)      pokiaľ odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ, na základe ktorého s osobnými údajmi ďalej narábame,

c)       pokiaľ úspešne uplatníte jednu z námietok spracúvania osobných údajov,

d)      pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne,

e)      dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

f)       osobné údaje boli získavané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osôb mladších ako 16 rokov.

Nie vo všetkých prípadoch však budeme nútení Vašej žiadosti vyhovieť. Za predpokladu, že je spracúvanie osobných údajov potrebné:

a)      na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

b)      na splnenie povinností alebo úloh podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy,

c)       z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d)      na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by uplatnenie tohto cieľa znemožnili či neprimerane sťažili,

e)      na uplatnenie právneho nároku,

budete musieť tieto zásahy strpieť.

Pokiaľ vyhovieme Vášmu podnetu a údaje vymažeme, kontaktujeme aj tretie osoby, ktoré osobné údaje spracúvajú. Rovnako všetky zverejnené osobné údaje stiahneme.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to:

a)      v čase, keď napadnete správnosť spracúvaných osobných údajov a my overujeme ich správnosť,

b)      osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, no namiesto ich vymazania nás požiadate o obmedzenie ich použitia,

c)       pokiaľ naďalej nepotrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, no vy ich potrebujete na uplatnenie svojho nároku,

d)      pokiaľ si uplatníte námietku spracúvania osobných údajov a my preverujeme jej opodstatnenosť.

Obmedzenie spracúvania bude znamenať, že sa s Vašimi údajmi v danom čase nenakladá. Pracovať s týmito údajmi budeme oprávnení len za predpokladu, že nám k tomu dáte súhlas, či na účel uplatneného nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.  Obmedzenie spracúvania osobných údajov prebieha po dobu potrebnú na zváženie ďalšieho postupu.

Akonáhle zvážime, že sme oprávnení s Vašimi osobnými údajmi ďalej nakladať, budeme Vás o tomto rozhodnutí informovať.

Právo na prenosnosť údajov

Prenosnosť údajov znamená, že údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy, na Vašu žiadosť „prenesieme“ inej osobe.

Podmienkou však je, aby sme tieto údaje spracúvali v automatizovanej podobe, t. j. elektronicky, aby bolo s nimi možné týmto spôsobom manipulovať.

Právo namietať

Kedykoľvek máte možnosť namietať spracúvanie Vašich osobných údajov v konkrétnych situáciách, pokiaľ

a)      vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme či výkone verejnej moci.

Vašu námietku vždy posúdime s ohľadom na zásah do konkrétnych práv, ktoré namietate, pričom Vás o výsledku tohto posúdenia budeme informovať.

b)      spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Táto námietka je absolútna čo znamená, že osobné údaje nebudeme ďalej za týmto účelom spracúvať.

c)       ktoré sa vykonáva na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely okrem situácie, že je takéto spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 

Právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov

 

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu zákona, máte možnosť podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Vaše sťažnosti, námietky či žiadosti vybavujeme do 30 dní, pričom Vás vždy budeme o výsledku informovať.