Predstavujeme spoločnosť Termonova, výrobca a dodávateľ  tepla pre Novú Dubnicu.


Rozprávame sa s p.SMREKOVSKÝM, GR spol. TERMONOVA


1.    Čo má občanov mesta prvé napadnúť, pri názve Termonova?
Ľuďom by sa naša spoločnosť mohla spojiť s dvomi číslami: sto a nula.
0% CO2 a 100% nezávislosť dodávky tepla od zahraničných energetických zdrojov. Sme totiž výrobca tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (biomasy), pri vzniku nulových emisií skleníkových plynov CO2 a pri 100% nezávislosti na zemnom plyne a ostatných fosílnych palív. Využívame miestne obnoviteľné energetické zdroje, čo má dopad na ochranu životného prostredia a vplyv na zvýšenie zamestnanosti v regióne. Naša spoločnosť pomáha napĺňať záväzok Slovenskej republiky voči Európskej únií, redukovať do roku 2020 emisie skleníkových plynov (CO2) o 20%, zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energií o 20% a znížiť celkovú spotrebu energií o 20%.    

 
2.    Čo nové sa za posledné obdobie udialo v spol. Termonova
Najvýznamnejšou novinkou a zmenou v našej spoločnosti bolo vybudovanie turbiny na výrobu elektrickej energie, ktorá zabezpečí vyššiu stabilitu cien tepla v meste, resp. nám umožní, v prípade zvýšenia predaja tepla, znížiť cenu tepelnej energie do budúcna.


3.    Ako hodnotíte tieto kroky z ohľadom na občana mesta, aké výhody to pre nich prináša?

Tak ako som už spomenul, tepláreň v Novej Dubnici je nezávislá od zahraničných energetických zdrojov. To znamená, že v prípade plynovej krízy nie je ohrozená dodávka tepla pre obyvateľov Novej Dubnice. Nová investícia, ktorej cieľom bola inštalácia parnej turbíny o  výkone 2,77 MW, zabezpečila  dostatočný výkon elektrickej energie  na pokrytie potreby mesta Nová Dubnica. To znamená, že v prípade skolabovania dodávky plynu do našej republiky by sa mohla obmedziť aj dodávka elektrickej energie. Nová Dubnica by v takomto prípade nepociťovala žiadne obmedzenie v dodávkach energií, tepla, alebo elektriny.


4.    Ako hodnotíte spoluprácu s mestom Nová Dubnica
Aj v minulosti sme vždy naše plány konzultovali so zástupcami mesta. Vysvetľovali sme dôvody ktoré nás vedú k novým investíciám a predstavili sme ich  ciele. Zástupcovia mesta vždy pozorne sledovali napĺňanie vytýčených cieľov. Dbali na to, aby návratnosť investícií bola zabezpečená úsporami, ktoré nová technológia vygeneruje. Dbali na to, aby plánovaná investícia nezvýšila cenu tepla, ale práve naopak. Som rád, že aj nové vedenie mesta  má záujem na konštruktívnej spolupráci. Spoločnosť Termonova robí všetky kroky smerom k stabilizácii ceny tepla. Takýmto krokom bola aj výstavba parnej turbíny. Ďalšie kroky smerom k zlacneniu tepelnej energie pre našich odberateľov  už samotná Termonova, bez pomoci mesta, urobiť nedokáže. Dnes už jediný a najefektívnejší spôsob zníženia ceny tepelnej energie je zvýšenie jej výroby a predaja. Je preto veľmi dôležité, aby noví spotrebitelia tepelnej energie odoberali teplo od spoločnosti Termonova.      
5.    Akými technológiami disponuje spoločnosť Termonova
Naša spoločnosť vyrába všetku energiu výlučne z biomasy. V teplárni sú nainštalované štyri biomasové kotlové systémy Justsen o celkovom výkone 26 MW. V minulom roku nainštalovaný parný kotol o výkone 10 MW nahradil záložné plynové kotly. Parná turbína Siemens o inštalovanom výkone 2,77 MW zabezpečí výrobu elektrickej energie o ročnom objeme  cca 16 000 MW/h. 

6.    Ako hodnotíte informovanosť občanov o Vašich aktivitách?
Som si vedomý skutočnosti, že občania Novej Dubnice v poslednom období neboli dostatočne  informovaní o našich aktivitách a zámeroch. Sústredili sme sa na  zrealizovanie novej investície v čo najkratšom čase. Návratnosť projektu je závislá od včasnej realizácie projektu a čo najskoršieho uvedenia turbíny do prevádzky. V parlamente je na schválenie novela zákona č. 309 z roku 2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorý od 1.6.2011 stanoví prísnejšie podmienky pre výkup elektrickej energie vyrobenej z biomasy. Ak by  sme neskolaudovali stavbu do 1.6.2011, nové podmienky by sa vzťahovali aj na náš projekt. To by mohlo spôsobiť zmarenie celého projektového zámeru a ohroziť cieľ projektu, ktorým je stabilizácia ceny tepelnej energie pre našich odberateľov. V nastavenom trende inovácií budeme pokračovať aj v budúcnosti, ale tiež chceme zlepšiť informovanosť obyvateľov Novej Dubnice.


7.    Čo teda môžu občania očakávať?
Zlepšíme informovanosť našich odberateľov prostredníctvom využívania nových spôsobov komunikácie. Na našej web stránke nájdu všetky podstatné informácie. Plánujeme dva krát do roka distribuovať časopis o spoločnosti Termonove, ktorý bude obsahovať detailnejšie informácie o jej chode. Plánujeme tiež  podporovať verejné podujatia v meste zamerané na ekológiu, pretože to je naša priorita: Vyrábať čistú energiu s 0% CO2, z energetických zdrojov, ktoré sú trvalo udržateľné a s dôrazom na čo najvýhodnejšiu cenu pre obyvateľov Novej Dubnice.