R O Z H O D N U T I E

 
Číslo: 0186/2023/T
Bratislava 19.12.2022
Číslo spisu: 5533-2022-BA
 
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vo veci rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla
 
r o z h o d o l
 
podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v spojení s § 2 písm. b) a § 3 písm. b) vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 312/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike tak, že pre regulovaný subjekt TERMONOVA, a.s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica, IČO 36 322 644 s ch v a ľ u j e na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 s platnosťou do konca 6. regulačného obdobia, tieto maximálne ceny a podmienky ich uplatnenia
 
- variabilnú zložku maximálnej ceny tepla 0,1412 €/kWh
- fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom 136,5826 €/kW
pre odberné miesta v Nemšovej.
 
Variabilná zložka maximálnej ceny tepla sa uplatňuje za namerané množstvo tepla na odbernom mieste. Fixná zložka maximálnej ceny tepla sa uplatňuje za regulačný príkon odberného zariadenia.
 
Ceny uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty.