Postup pri vytyčovaní inžinierskych sietí spoločnosti TERMONOVA, a.s.

V prípade záujmu o vytýčenie inžinierskych sietí vo vlastníctve spoločnosti TERMONOVA, a.s. je potrebné zaslať mailom objednávku na termonova@termonova.sk. Na základe objednávky vystaví spoločnosť TERMONOVA, a.s. zálohovú faktúru na sumu 200,- € so splatnosťou 5 dní od jej vystavenia. Po pripísaní platby na účet bude vykonané vytýčenie inžinierskych sietí a následne vykonaná fakturácia so zúčtovaním zálohy.